Kancelaria Radcy Prawnego Marta Witwicka-Dżugan

Wszyscy są równi wobec prawa.Niektórzy mają lepszych prawników…

Obszary praktyk

Prawo zamówień publicznych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:

 • kompleksową pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie, od szacowania i wyboru trybu, opracowania SIWZ i wzorców umowy, weryfikację przygotowanego OPZ, po wsparcie przy ocenie i wyborze ofert,
 • sprawdzanie zgodności ofert z wymaganiami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu powszechnego,
 • reprezentację na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przed KIO oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 • wsparcie przy zamówieniach realizowanych w projekcie zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz przy zamówieniach regulaminowych, pomoc przy ocenie dopuszczalności zamówień „z wolnej ręki”,
 • ocenę zasadności nałożonych korekt i wsparcie w postępowaniach odwoławczych.

Kancelaria służy także wsparciem w rozwiązywaniu sporów między Zamawiającymi a Wykonawcami, zarówno na etapie przesądowym, w tym w toku mediacji, jak i sądowym.

Dyscyplina Finansów Publicznych

Pomoc prawna w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w charakterze obrońcy, począwszy od postępowania wyjaśniającego, poprzez postępowanie przed Komisją Orzekającą w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, aż po postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą.

Wsparcie przy opracowaniu rzeczowych wyjaśnień do każdego ze stawianych zarzutów i obraniu właściwej linii obrony.

Audyt dokumentacji zamówień publicznych, także współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym weryfikacja ex – ante, przed przekazaniem dokumentów do kontroli.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

W ramach prowadzonej działalności kancelaria oferuje:

 1. asystę prawną  przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych.
 2. pomoc wyborze optymalnej formy prowadzenia biznesu, w szczególności w ramach spółek celowych bądź porozumień joint-venture
 3. sporządzanie i opiniowanie umów oraz wsparcie w toku ich negocjowania
 4. obsługę prawną i windykację należności,
 5. reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym, administracyjnym i administracyjnosądowym,
 6. udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 7. obsługę prawna posiedzeń organów spółki, w tym przygotowywanie protokołów i uchwał.

Prawo bankowe

Doradztwo prawne z zakresu prawa bankowego dla instytucji rynku kapitałowego oraz sektora bankowego, w tym dla banków spółdzielczych oraz funduszy sekurytyzacyjnych:

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych,
 • strukturyzowanie transakcji kredytowych, opiniowanie umów m.in. pod kątem zabezpieczeń, rezerw, klauzul niedozwolonych i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych wierzytelności nieobsługiwanych,
 • opiniowanie regulaminów, instrukcji bankowych, metodyk oraz innych regulacji wewnętrznych,
 • opiniowanie wzorców gwarancji bankowej na wzorze klienta,
 • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu mieszkaniowych rachunków powierniczych,
 • obsługa prawna konsorcjów bankowych.

Windykacja należności

W ramach czynności ukierunkowanych na odzyskanie wierzytelności kancelaria oferuje:

 • pomoc w obraniu właściwej strategii windykacyjnej,
 • ocenę zasadności oraz opłacalności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • reprezentację na etapie negocjacji przedprocesowych, w toku mediacji oraz na każdym etapie postępowania sądowego,
 • zabezpieczenie dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i monitoring płatności,
 • pomoc w odzyskaniu należności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Prawo Budowlane

Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę wszelkich projektów związanych z procesem budowlanym, zarówno na etapie prac projektowych, jak i w trakcie realizacji. W tym zakresie oferujemy w szczególności:

 • przygotowanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności umowy o generalne wykonawstwo, umowy z podwykonawcami, projektantami, kierownikiem robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,
 • przeprowadzanie audytu prawnego nieruchomości;
 • pomoc w rozliczeniu robót dodatkowych i zamiennych;
 • kompleksowa obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, w tym sporządzanie  i opiniowanie umów, negocjacje z kontrahentami,
 • kompleksowa obsługa przedsięwzięć deweloperskich, opiniowanie umów deweloperskich i prospektów informacyjnych,
 • pomoc w obsłudze mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Prawo Spółek

 • Rejestracja, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego.
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
 • Bieżąca obsługa korporacyjna i pomoc w realizacji obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych.
 • Doradztwo w procesie nabywania lub zbywania udziałów i akcji, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów i akcji,
 • Umowy joint-venture.
 • Zaskarżanie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy.
 • Doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu.

O mnie

Marta Witwicka–Dżugan. Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Od 2013 r. związana z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku (obecnie – Bank Nowy BFG S.A.), gdzie wyspecjalizowała się w strukturyzowaniu transakcji kredytowych,obsłudze prawnej konsorcjów bankowych, postępowaniach wieczysto księgowych oraz inwestycjach deweloperskich – tak w zakresie finansowania, jak i obsługi mieszkaniowych rachunków powierniczych. Obecnie w Banku odpowiada przede wszystkim za windykację należności i reprezentację wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym.

Zawodowo, stałą obsługą prawną przedsiębiorstw zajmuje się od2010 r. Obok prawa bankowego, pomoc prawną świadczy w zakresie prawa zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz prawa handlowego - w szczególności w zakresie tworzenia, przekształceń, likwidacji oraz restrukturyzacji spółek.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Witwicka-Dżugan

ul. Przemysłowa 7b
35-105 Rzeszów

NIP: 6871871652
REGON: 363124146

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij